Academic Council

Вчена рада

Вчена рада Інституту  є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-методичною, науково-організаційною, освітньо-наукової та видавничою діяльністю Інституту зрошуваного землеробства НААН. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України, у тому числі Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, нормативними документами Національної академії аграрних наук України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними актами у сфері освіти, Статутом Інституту зрошуваного землеробства НААН та Положенням про Вчену раду.

 

Персональний склад Вченої ради

Інституту зрошуваного землеробства  НААН

Вожегова Раїса Анатоліївна - в.о. директора Інституту, керівник Центру наукового забезпечення АПВ Херсонської області, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН – голова Вченої ради

Димов Олександр Миколайович - вчений секретар, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник – секретар Вченої ради

Балашова Галина Станіславівна - завідувач відділу біотехнології, овочевих культур та картоплі, доктор  с.-г. наук, професор

Біднина Ірина Олександрівна - старший науковий співробітник відділу маркетингу, трансферу інновацій та економічних досліджень, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Біляєва Ірина Миколаївна - завідувач відділу маркетингу, трансферу інновацій та економічних досліджень, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Влащук Анатолій Миколайович - завідувач відділу первинного та елітного насінництва, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Голобородько Станіслав Петрович - головний науковий співробітник відділу рослинництва та неполивного землеробства, доктор с.-г. наук, професор

Грановська Людмила Миколаївна - завідувач відділу зрошуваного землеробства, доктор економічних наук, професор

Заєць Сергій Олександрович - завідувач відділу рослинництва та неполивного землеробства, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Куц Галина Марківна - головний науковий співробітник лабораторії аналітичних досліджень, голова профспілкового комітету інституту, кандидат с.-г. наук

Лавриненко Юрій Олександрович - головний науковий співробітник відділу селекції, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Малярчук Микола Петрович - головний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Писаренко Павло Володимирович - головний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Фундират Катерина Сергіївна - голова Ради молодих учених, старший науковий співробітник відділу рослинництва та неполивного землеробства, кандидат с.-г. наук