Гарант

Сторінка гаранта ОНП

 

Kokovihin

Гарант освітньо-наукової програми - КОКОВІХІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор сільськогосподарських наук, професор

науково-педагогічний стаж – 26 років, має понад 630 наукових праць за напрямом «Агрономія»

Наказ про призначення, витяг з протоколу

Тип диплома та обсяг програми зі спеціальності 201 «Агрономія»

Диплом доктора філософії,

4 академічних роки,

48 кредитів ЄКТС.

Ліцензія

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року № 816.

Рівень програми

QF for EHEA – третій цикл,

EQF for LLL – 8 рівень;

НРК України – 9 рівень

Мета програми – підготовка висококваліфікованих інтегрованих у світовий науковий простір кадрів зі спеціальності 201 «Агрономія», здатних проводити самостійну науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-практичну та організаційну діяльність, а також розвиток знань умінь та навичок необхідних для підготовки та захисту дисертаційної роботи.

Орієнтація програми. Забезпечення теоретичної, практичної та наукової підготовки кадрів вищої кваліфікації, що отримують інноваційні знання для виконання науково-дослідницьких робіт у галузях агрономії, здатних до самостійного проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на створення нових сортів і гібридів, ефективного використання земельного і водного потенціалу Південного Степу України, біологізації технологій , екологізації, оптимізації систем захисту рослин, удобрення, обробітку ґрунту, режимів зрошення та способів проливу, біотехнологічних методів, методів аналізу, що мають широке практичне застосування.

Фокус програми. Програма акцентована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно вирішувати наукові та практичні питання в сучасній агрономії на основі інноваційних розробок, проводити наукові дослідження, які вимагають фундаментальних і міждисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи на сучасному дослідницькому обладнанні, а також налагодження плідної міжнародної наукової співпраці.