ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

   Автори надсилають рукописи статей в електронному вигляді виключно через систему їх автоматичного подання на сайті збірнику, або надіслати на електронну пошту: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Назвою файлу буде прізвища всіх авторів.
   Статті подають українською, англійською або російською мовою. Обсяг статті – від 8 до 15 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, рисунки та бібліографічні списки. Сторінки не нумерують. Якщо стаття містить вагомі наукові результати, за рішенням редакційної колегії її обсяг може бути збільшено.
   Поля: ліве – 3 см., праве, нижнє, верхнє – 2 см., шрифт – Arial, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0 см, абзацний відступ – 1,25 см, без інтервалу між абзацами. Автоматичне розставлення переносів заборонено.
   До статті обов’язково додають код ORCID ID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/.

   Основні розділи:
– постановка проблеми (опис проблеми, яку аналізують, у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями);
– аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття);
– мета статті;
– матеріали та методика досліджень (у тексті оглядової статті цей розділ можна пропустити);
– результати досліджень (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
– висновки (підсумки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті).

   Авторські анотації (резюме) до наукових статей подають трьома мовами – українською, російською та англійською. Обсяг – до 1000 знаків з пробілами. Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки (російською – Цель, Методы, Результаты, Выводы; англійською – Purpose, Methods, Results, Conclusions).

   Наявність списку літератури для статті є обов’язковою.

   Список використаної літератури має складатися з двох частин:
1) Використана література – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до чинного ДСТУ 7.1:2006;
2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом АРА.

   ВИДАВНИЧЕ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
– індекс УДК (шрифт – 14 пт, зліва без абзацного відступу);
– через один рядок – назва статті великими літерами. Шрифт – напівжирний, 14 пт, посередині;
– через один рядок – прізвища та ініціали всіх авторів (зазначають спочатку прізвище, а потім ініціали автора(-ів). Науковий ступінь, вчене звання авторів вказувати обов'язково. Шрифт – напівжирний, 14 пт, зліва без абзацного відступу;
– з нового рядка – повна назва установи (установ), де працює(-ють) автор(-и), електронна пошта відповідального автора для листування. Шрифт – 14 пт, зліва сторінки без абзацного відступу;
– через один рядок – код ORCID ID усіх авторів (шрифт – курсив, 12 пт, зліва сторінки без абзацного відступу);
– через один рядок – Вступ (назву розділу виділяють напівжирним шрифтом, 14 пт, зліва з абзацним відступом);
– з наступного рядка – Мета досліджень (назву розділу виділяють курсивом, 14 пт, зліва з абзацним відступом);
– з нового рядка – Матеріали та методика досліджень (назву розділу виділяють напівжирним шрифтом, 14 пт, зліва з абзацним відступом);
– з нового рядка – Результати досліджень (назву розділу виділяють напівжирним шрифтом, 14 пт, по ширині сторінки з абзацним відступом);
– з нового рядка – Висновки (назву розділу виділяють напівжирним шрифтом, 14 пт, зліва з абзацним відступом);
– через один рядок – Використана література (назву розділу виділяють напівжирним шрифтом, 14 пт, по ширині сторінки з абзацним відступом. Текст розміщують з наступного рядка);
– через один рядок – References (назву розділу виділяють напівжирним шрифтом, 14 пт, по ширині сторінки з абзацним відступом. Текст розміщують з наступного рядка);
– через один рядок – анотація українською мовою (назви підрозділів виділяють напівжирним шрифтом у суцільному тексті, 14 пт, ключові слова – напівжирним шрифтом, зліва з абзацним відступом);
– через один рядок – анотація російською мовою (назви підрозділів виділяють напівжирним шрифтом, 14 пт, ключові слова – напівжирним шрифтом, зліва з абзацним відступом);
– через один рядок – анотація англійською мовою (назви підрозділів виділяють напівжирним шрифтом, 14 пт, ключові слова – напівжирним шрифтом, зліва з абзацним відступом).
   Стаття повинна мати внутрішню рецензію установи, де працює (навчаються) автор та довідку про авторів довільної форми (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду і місце роботи, службову й домашню адреси, номери телефонів, електронну адресу).

Статті, які не відповідають Правилам для авторів,
редакцією повертаються на доробку або відхиляються.

                                                                                                                          Редколегія

Завантажити правила оформлення