Збірник "ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО"

Перейти на сайт збірника "Зрошуване землеробство"

   Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробство" є фаховим науковим виданням. Видається за рішенням Президії УААН (протокол № 2) від 27 січня 2000 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації отримано 21.12.2015 року серії КВ, № 21830-11730ПР. Збірник включено до переліку наукових фахових видань розділ "Сільськогосподарські науки", згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2015 р. № 1021 пройшов чергову переатестацію.

   Періодичність видання – 2 випуски на рік.

   До складу редакційної колегії входять:

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

|

EDITORIAL BOARD

Вожегова Р.А.

|

R. Vozhegova

(головний редактор)

|

(editor-in-chief)

Лавриненко Ю.О.

|

Yu. Lavrinenko

(перший заступник головного редактора)

|

(first deputy editor-in-chief)

Малярчук М.П.

|

M. Maliarchuk

(заступник головного редактора)

|

(deputy editor-in-chief)

Біднина І.О.

|

I. Bidnyna

(відповідальний секретар)

|

(executive secretary)

Мелiхов В.В. (Росія)

|

V. Melikhov (Russia)

Заришняк А.С.

|

А. Zaryshniak

Ромащенко М.І.

|

M. Romashchenko

Лазарєв М.М. (Росія)

|

M. Lazarіev (Russia)

Литвиненко М.А.

|

М. Lytvynenko

Шиманський Л.П. (Білорусь)

|

L. Shymanskyi (Belarus)

Ушкаренко В.О.

|

V. Ushkarenko

Петшак С. (Польща)

|

S. Petshak (Poland)

Базалій В.В.

|

V. Bazalìі

Денчич С. (Сербія)

|

S. Denchych (Serbia)

Дзюбецький Б.В.

|

B. Dziubetskіi

Гашимов А.Д. (Азербайджан)

|

A. Hhymov (Azerbaijan)

Голобородько С.П.

|

S. Holoborodko

Козаченко М.Р.

|

M. Kozachenko

Коковіхін С.В.

|

S. Kokovikhin

Грановська Л.М.

|

L. Hranovskaya

Морозов О.В.

|

A. Morozov

Влащук А.М.

|

A. Vlashchuk

Заєць С.О.

|

S. Zaiets

Коваленко А.М.

|

A. Kovalenko

Люта Ю.О.

|

Yu. Liuta

Біляєва І.М.

|

I. Beliaeva

Димов О.М.

|

A. Dymov

Балашова Г.С.

|

G. Balashova

Писаренко П.В.

|

P. Pisarenko

Пілярська О.О.

|

E. Piliarskaya

   У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. Висвітлено еле­менти системи землеробства, обробіток ґрунту, удобрення, раціональне використання поливної води, особливості ґрунтотворних процесів. Приділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших куль­тур, створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель.

   Для науковців, аспірантів, спеціалістів сільського господарства.

   Правила для авторів тут

Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробство"
друкує матеріали, що відповідають профілю видання.
Відповідальність за достовірність інформації,
що міститься в друкованих матеріалах, несуть автори.