При Інституті зрошуваного землеробства НААН функціонує аспірантура.
   Навчання проводиться за спеціальністю 201 - Агрономія (галузь знань - 20 Аграрні науки та продовольство) за трьома спеціалізаціями: сільськогосподарські меліорації, селекція і насінництво, рослинництво

   Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок: 
1) коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі;
2) коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства. 

Повідомлення про набір до аспірантури на 2018 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Правила прийому для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті зрошуваного землеробства НААН 


Обсяги прийому до аспірантури
при Інституті зрошуваного землеробства НААН
за рахунок коштів Держзамовлення на 2018 рік

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності (нові)

Всього

Денна

Вечірня

у т.ч. за цільовим направленням наукових установ

всього

денна

вечірня

Аспірантура

20 - Аграрні науки та продовольство

201 - Агрономія

3

2 1

 

 

 

 

ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ!

   Шановні колеги! В Інституті зрошуваного землеробства НААН утворено Спеціалізовану вчену раду К 67.379.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво» строком на три роки. Запрошуємо аспірантів і здобувачів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво».

   Законодавство про наукову і науково-технічну діяльність складається з Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»№848-VIII від 26.11.2015 р. та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у процесі провадження такої діяльності, та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

   Основні вимоги (оновлені) до дисертацій та авторефератів згідно з наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації 2017". Переглянути Додатки з оформлення дисертацій можна за посиланнями: Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4.

   Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)".

   Правила оформлення літературних джерел. 


  Відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам МОН України; Наказ від 14.01.2016 № 13 - Розділ ІІ, пункт 7-8 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам МОН України; Наказ, Порядок, Перелік [...] від 14.01.2016 № 13 - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16 - Розділ ІІ, пункт 7-8
  7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих навчальних закладів або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:
  1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
  2) які мають:
  стаж наукової роботи не менш як п’ять років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого кафедрою, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року;
  наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;
  сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);
  3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах.
  8. Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.


Додаток 1

ПЕРЕЛІК
рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної 

Провайдер

Назва іспиту

IELTS Test Partners

IELTS

British Council

APTIS (British Council)

Cambridge English

Cambridge English: First (FCE), 
Cambridge English: Advanced (CAE), 
Cambridge English: Proficiency CPE, 
Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage),
Cambridge English: Business (Higher), 
Cambridge English: Business Language Testing Service (BULATS)

Pearson

Pearson Test of English (PTE)

Pearson

Pearson EDEXCEL (English as a Second language)

Trinity College London

Integrated Skills in English (ISE)

ETS (Education Testing Service)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Pearson/London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

English for Specific Purposes, 
London Chamber of Cоmmerce and Industry LCCI