Щодо діяльності Ради молодих учених ІЗЗ НААН

   До складу Ради молодих учених Інституту зрошуваного землеробства НААН входить 33 особи.
   Підготовка наукових кадрів проводиться через аспірантуру Інституту та співшукання. У даний час в аспірантурі установи навчаються 34 аспіранти. Наукове керівництво з підготовки наукових кадрів через аспірантуру в 2017 році здійснює 7 докторів і 6 кандидатів наук.
   Відмічається високий показник захисту дисертацій аспірантами і здобувачами Інституту. Так, у 2012 р. 9 аспірантів Інституту захистили кандидатські дисертації, у 2013 р. – 9, у 2014 р. – 4, у 2015 р. – захищено 12 кандидатських і 1 докторську дисертації, у 2016 р. – 6 кандидатських та 1 докторську дисертації. У 2017 р. до захисту підготовлені 2 кандидатські дисертації аспірантів Інституту, захист яких планується на кінець року.
   Обсягів підготовки наукових кадрів через аспірантуру установи достатньо для своєчасного оновлення кадрового потенціалу вищої кваліфікації з метою їх подальшої роботи в Інституті.
   Створено умови для підготовки наукових кадрів. Наукові підрозділи забезпечені висококваліфікованими науковими співробітниками для проведення наукового керівництва і науково-методичної допомоги у виконанні індивідуальних планів підготовки аспірантів. Станом на 01.07.2016 р. в Інституті працює 64 наукових співробітника, у т.ч. 9 докторів с.-г. наук, з яких два члена-кореспондента НААН, і 33 кандидата с.-г. наук.
   При Інституті функціонує акредитована лабораторія аналітичних досліджень, в якій виконуються аналізи ґрунтів і рослин з визначення показників родючості ґрунту, якості рослинницької продукції та технологічних показників урожаю зернових культур.
   У 2016 р. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. № 1222 в Інституті зрошуваного землеробства НААН утворено Спеціалізовану вчену раду К 67.379.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво» строком на три роки.
   Постійно діє консультативна група докторів наук з питань надання методичної та практичної допомоги аспірантам і молодим ученим у складанні схем дослідів, підготовки наукових публікацій і кандидатських дисертацій. Її очолює головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук Голобородько С.П.
   Щорічно формуються замовлення та направляються науковці на курси підвищення кваліфікації. Створюються сприятливі умови для молодих науковців Інституту. Згідно з рішенням Вченої ради, співробітників, які отримують диплом кандидата с.-г. наук, за можливістю, переводять на посаду старшого наукового співробітника, а випускників аспірантури будь-якої форми навчання – зараховують на посаду наукового співробітника.
   З метою підсилення наукового потенціалу відпрацьовуються заходи (забезпечення житлом, перспективною науковою роботою) щодо затримання в Інституті молодих фахівців після закінчення аспірантури. На засіданнях Вченої ради періодично розглядаються питання щодо забезпечення лабораторій фахівцями вищої кваліфікації за пріоритетними напрямами. Ведеться постійна робота з омолодження колективу за рахунок випускників аспірантури та аграрних університетів.
   В Інституті двічі на рік видається Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство», який входить до списку фахових видань України в галузі сільськогосподарських наук. В 2017 р. понад 20 статей молодих учених і аспірантів Інституту надруковано в 67-му випуску збірника. Крім того, публікуються тези доповідей аспірантів і молодих учених у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, які проводить установа.
   Щорічно проводяться конкурси аспірантів на краще ведення дослідів та освоєння методики дослідної справи. Організовувались курси для аспірантів з підготовки до складання кандидатських іспитів при підготовці дисертаційних робіт. В Інституті, за можливістю, надається матеріальна допомога аспірантам очної форми навчання за рахунок економії фонду стипендії по загальному фонду бюджету.