Збірник "ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО"

Перейти на сайт збірника "Зрошуване землеробство"

   Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробство" є фаховим науковим виданням. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації отримано 11.12.2017 року серії КВ, № 23209-13049ПР. Збірник включено до переліку наукових фахових видань розділ "Сільськогосподарські науки", згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2015 р. № 1021 пройшов чергову переатестацію.

   Періодичність видання – 2 випуски на рік.

   До складу редакційної колегії входять:

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

|

EDITORIAL BOARD

Вожегова Р.А.

|

R. Vozhegova

(головний редактор)

|

(editor-in-chief)

Лавриненко Ю.О.

|

Yu. Lavrinenko

(перший заступник головного редактора)

|

(first deputy editor-in-chief)

Малярчук М.П.

|

M. Maliarchuk

(заступник головного редактора)

|

(deputy editor-in-chief)

Біднина І.О.

|

I. Bidnyna

(відповідальний секретар)

|

(executive secretary)

Мелiхов В.В. (Росія)

|

V. Melikhov (Russia)

Заришняк А.С.

|

А. Zaryshniak

Ромащенко М.І.

|

M. Romashchenko

Лазарєв М.М. (Росія)

|

M. Lazarіev (Russia)

Литвиненко М.А.

|

М. Lytvynenko

Шиманський Л.П. (Білорусь)

|

L. Shymanskyi (Belarus)

Ушкаренко В.О.

|

V. Ushkarenko

Петшак С. (Польща)

|

S. Petshak (Poland)

Базалій В.В.

|

V. Bazalìі

Денчич С. (Сербія)

|

S. Denchych (Serbia)

Дзюбецький Б.В.

|

B. Dziubetskіi

Гашимов А.Д. (Азербайджан)

|

A. Hhymov (Azerbaijan)

Голобородько С.П.

|

S. Holoborodko

Козаченко М.Р.

|

M. Kozachenko

Коковіхін С.В.

|

S. Kokovikhin

Грановська Л.М.

|

L. Hranovskaya

Морозов О.В.

|

O. Morozov

Влащук А.М.

|

A. Vlashchuk

Заєць С.О.

|

S. Zaiets

Коваленко А.М.

|

A. Kovalenko

Марченко Т.Ю.

|

T. Marchenko

Біляєва І.М.

|

I. Beliaeva

Димов О.М.

|

O. Dymov

Балашова Г.С.

|

G. Balashova

Писаренко П.В.

|

P. Pisarenko

Пілярська О.О.

|

O. Piliarska

   У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. Висвітлено еле­менти системи землеробства, обробіток ґрунту, удобрення, раціональне використання поливної води, особливості ґрунтотворних процесів. Приділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших куль­тур, створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель.

   Для науковців, аспірантів, спеціалістів сільського господарства.

   

Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробство"
друкує матеріали, що відповідають профілю видання.
Відповідальність за достовірність інформації,
що міститься в друкованих матеріалах, несуть автори.