При Інституті зрошуваного землеробства НААН функціонує:

- докторантура за спеціальністю 201 - Агрономія (галузь знань - 20 Аграрні науки та продовольство);
- аспірантура за спеціальністю 201 - Агрономія (галузь знань - 20 Аграрні науки та продовольство) 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 816 від «09» липня 2016 р. Інститут зрошуваного землеробства отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо надання освітніх послуг на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка доктор філософії) 

Інститут отримав сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1233 від 01.03.2021 р. строком на 5 років.

   Підготовка в докторантурі та аспірантурі здійснюється за рахунок: 
1) коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі;
2) коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства. 
 

Повідомлення про набір до докторантури та аспірантури на 2021 рік для здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії. 

Вступні іспити відбудуться в такі терміни: 26 серпня 2021 р. – іспит зі спеціальності "Агрономія; 06 вересня 2021 р. – іспит з дисципліни "Іноземна мова".

Правила прийому до аспірантури 2022 р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті зрошуваного землеробства НААН.

Правила прийому до докторантури 2022 р. для наукового ступеня доктора наук в Інституті зрошуваного землеробства НААН.  

Програма до вступного іспиту зі спеціальності 201 Агрономія ІЗЗ НААН.

Програма до вступного іспиту з іноземної мови ІЗЗ НААН.

Вимоги щодо атестації аспірантів в Інституті зрошуваного землеробства НААН.

Програма кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 201 Агрономія

Обсяги прийому до аспірантури і докторантури
при Інституті зрошуваного землеробства НААН
за рахунок бюджетного фінансування на 2021 рік
(згідно листа НААН від 30.08.2021 р. № 11-2/65)
 

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності (нові)

Всього

Денна

Вечірня

у т.ч. за цільовим направленням наукових установ

всього

денна

вечірня

Аспірантура

20 - Аграрні науки та продовольство

201 - Агрономія

3

2 1

 

 

 

Докторантура

20 - Аграрні науки та продовольство

201 - Агрономія

1

1  

 

 

 

 

Кошторисної вартості одного року навчання

на договірній основі в аспірантурі та докторантурі  ІЗЗ НААН

за спеціальністю 201 – Агрономія, грн.

(без врахування оплати за проведення занять та прийняття іспитів з іноземної мови та філософії з виконання освітньо-наукової програми)

Роки

2017

2018

2019

2020

2021

Аспірантура

15900,00

16000,00

17000,00

18840,00

 20000,00

Докторантура

-

-

18840,00

20300,00

 23000,00


ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ, ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ!

Шановні колеги! В Інституті зрошуваного землеробства НААН створено Спеціалізовану вчену раду Д 67.379.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» та 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Законодавство про наукову і науково-технічну діяльність складається з Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»№848-VIII від 26.11.2015 р. та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у процесі провадження такої діяльності, та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Основні вимоги (зі змінами) до дисертацій та авторефератів згідно з наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації 2017". 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)".

Правила оформлення літературних джерел.

Відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам МОН України; Наказ від 14.01.2016 № 13 - Розділ ІІ, пункт 7-8 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам МОН України; Наказ, Порядок, Перелік [...] від 14.01.2016 № 13 - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16 - Розділ ІІ, пункт 7-8
 

Перелік рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної 

Провайдер

Назва іспиту

IELTS Test Partners

IELTS

British Council

APTIS (British Council)

Cambridge English

Cambridge English: First (FCE), 
Cambridge English: Advanced (CAE), 
Cambridge English: Proficiency CPE, 
Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage),
Cambridge English: Business (Higher), 
Cambridge English: Business Language Testing Service (BULATS)

Pearson

Pearson Test of English (PTE)

Pearson

Pearson EDEXCEL (English as a Second language)

Trinity College London

Integrated Skills in English (ISE)

ETS (Education Testing Service)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Pearson/London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

English for Specific Purposes, 
London Chamber of Cоmmerce and Industry LCCI