Гарант

Сторінка гаранта ОНП

 Kokovihin

Гарант освітньо-наукової програми - КОКОВІХІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор сільськогосподарських наук, професор

науково-педагогічний стаж – 26 років, має понад 650 наукових праць за напрямом «Агрономія», у т.ч. 12 у Scopus та Web of Science, очолює наукову школу, під керівництвом захищені 1 доктор та 3 кандидати с.-г. наук 

Наказ про призначення, витяг з протоколу

Тип диплома та обсяг програми зі спеціальності 201 «Агрономія»

Диплом доктора філософії,

4 академічних роки,

48 кредитів ЄКТС.

Ліцензія

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року № 816.

Рівень програми

QF for EHEA – третій цикл,

EQF for LLL – 8 рівень;

НРК України – 9 рівень

Мета освітньо-наукової програми - підготовка висококваліфікованих докторів філософії для агрономічної галузі, здатних вирішувати найважливіші проблеми галузі, самостійно організовувати та виконувати наукові дослідження на рівні світових стандартів та здійснювати науково-педагогічну діяльність у наукових установах і вищих навчальних закладах України та за кордоном.

Унікальність Освітньо-наукової програми "Агрономія"  базується на   унікальності діяльності Інституту зрошуваного землеробства НААН, який є єдиною науковою установою НААН, що здійснює свою наукову діяльності в складних природно-кліматичних умовах зони ризикового землеробства Півдня України: висока сума активних температур повітря у вегетаційний період, недостатня кількість природної вологи для розвитку і росту сільськогосподарських культур, сухими є 8 із 10 років, часті суховії і пилові бурі тощо.  Фундаментальні і прикладні наукові дослідження вчених Інституту направлені на розвиток меліорації, розробку інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур, адаптованих до регіональних умов, та режимів зрошення і способів поливу рослин, меліоративного відновлення і збереження родючості ґрунтів, створення високопродуктивних сортів і гібридів для умов зрошення і неполивного землеробства, систем обробітку та захисту рослин тощо.
ОНП підготовки висококваліфікованих докторів філософії зі спеціальності "Агрономія" створювалася з метою фундаментальної практичної та наукової підготовки здобувачів − докторів філософії для аграрного сектора економіки і зрошуваного землеробства, меліорації, рослинництва, селекції та насінництва,  які здатні розв’язувати складні  спеціалізовані завдання наукової, освітньої та практичної діяльності, здійснювати міждисциплінарні наукові дослідження, взаємодіяти з науковою спільнотою України та світу для інтеграції освіти і науки і світовий науковий простір шляхом інтернаціоналізації освітньо-наукового процесу.

Орієнтація програми. Забезпечення теоретичної, практичної та наукової підготовки кадрів вищої кваліфікації, що отримують інноваційні знання для виконання науково-дослідницьких робіт у галузях агрономії, здатних до самостійного проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на створення нових сортів і гібридів, ефективного використання земельного і водного потенціалу Південного Степу України, біологізації технологій , екологізації, оптимізації систем захисту рослин, удобрення, обробітку ґрунту, режимів зрошення та способів проливу, біотехнологічних методів, методів аналізу, що мають широке практичне застосування.

Фокус програми. Програма акцентована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно вирішувати наукові та практичні питання в сучасній агрономії на основі інноваційних розробок, проводити наукові дослідження, які вимагають фундаментальних і міждисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи на сучасному дослідницькому обладнанні, а також налагодження плідної міжнародної наукової співпраці.