Відділ зрошуваного землеробства

Granovska L.M.Завідувач - доктор економічних наук, професор
Грановська Людмила Миколаївна


       Відділ зрошуваного землеробства є центральним науковим підрозділом Інституту. Упродовж історії науково-дослідної установи відділом в цілому або окремими напрямами його діяльності керували такі відомі вчені в галузі сільськогосподарських меліорацій, як: к.с.-г.н., професор В.І. Остапов, к.с.-г.н. В.А. Писаренко, к.с.-г.н. Б.І. Лактіонов, д.с.-г.н., професор І.Д. Філіп'єв, д.с.-г.н., професор В.В. Гамаюнова, к.с.-г.н. A.B. Мелашич, д.с.-г.н. М.П. Малярчук, д.с.-г.н. П.В. Писаренко.
     Відділ зрошуваного землеробства займається вирішенням питань обробітку ґрунту, родючості ґрунтів, режимів зрошення та живлення основних сільськогосподарських культур, якості поливної води; проблемами, пов’язаними зі збереженням та Співробітники відділупідвищенням родючості зрошуваних ґрунтів.
 
 


Склад відділу:

Малярчук Микола Петрович     гол.н.с., доктор с.-г. наук, с.н.с.
Морозов Олексій Володимирович гол.н.с., доктор с.-г. наук, професор
Писаренко Павло Володимирович гол.н.с., доктор с.-г. наук, с.н.с.
Томницький Анатолій Валентинович ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Малярчук Анастасія Сергіївна ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Булигін Дмитро Олександрович ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Петрів Лариса Миколаївна н.с.
Лужанський Ігор Юрійович н.с.
Мишукова Лідія Сергіївна м.н.с.
Юрченко Світлана Михайлівна лаборант


Види послуг:

 • Рекомендації щодо раціонального використання зрошуваних земель, режими зрошення с.-г. культур, впровадження у виробництво новітніхспівробітники елементів технології вирощування продукції на поливних землях.

 • Науковий супровід технологій вирощування с.-г. культур у сівозмінах на зрошуваних землях.
 • Рекомендації з ефективного використання мінеральних добрив у зрошуваних сівозмінах.
 • Розробка рекомендацій з підживлення зернових культур.
 • Рекомендації з використання рослинних решток як органічних добрив.
 • Розробка рекомендацій з підтримання бездефіцитного балансу гумусу у зрошуваному землеробстві.
 • Розробка рекомендацій раціонального використання мінеральних добрив за даними діагностики поживного режиму.

 • Розробка рекомендацій щодо відтворення родючості іригаційно-деградованих ґрунтів.

 • Аналітичні дослідження: проведення визначення щільності складання орного і 0-100 см шару ґрунту та розрахунок вмісту: водостійких агрегатів; запасів вологи – загальної і продуктивної; водопроникність. Підготовка рекомендацій з оптимізації використання зрошуваних земель з урахування локальних особливостей господарств.
 • Відділ зрошуваного землеробстваАналіз ґрунту на вміст загального та водорозчинного гумусу.
 • Визначення в ґрунті вмісту рухомих елементів живлення (нітратний і аміачний азот, рухомий фосфор, обмінний калій).
 • Аналіз і іригаційна оцінка природної води для зрошення.
 • Визначення іонно-сольового складу ґрунтового розчину.
 • Визначення якісного складу вбирного комплексу ґрунту.
 • Визначення рН ґрунту (сольовий, водний).
 • Інші послуги: у відповідності до конкретних ґрунтових, фітосанітарних, організаційно-господарських умов – у напрямках підвищення ефективності використання загальних і гідрометеорологічних умов регіону.


Основні досягнення:

   

Відділ зрошуваного землеробства

 У тривалих і короткострокових польових дослідах на різних еколого-технологічних групах земель для плодозмінних, просапних, зернопаропросапних та травопільних сівозмін розроблено ґрунтоохоронні енергозберігаючі системи основного обробітку.
Для схилових земель в умовах неполивного і зрошуваного землеробства розроблено високоефективні способи протиерозійного обробітку, що забезпечують попередження стоку води і змиву ґрунту, а в умовах прояву вітрової ерозії запобігають дефляції.
Відділ зрошуваного землеробстваУ результаті проведених досліджень встановлено можливість тривалого застосування на темно-каштанових ґрунтах II і III еколого-технологічної групи в зоні південного Степу безполицевих систем основного обробітку з використанням знарядь плоскорізного і чизельного типу та щілинувачів. Для плодозмінних і просапних сівозмін, що є найбільш поширеними на зрошуваних землях, розроблено системи диференційованого обробітку ґрунту, за яких полицева оранка 1-2 рази за ротацію сівозмін (4-8-цільних) чергується з безполицевим мілким та поверхневим способами основного обробітку і прямою сівбою с.-г. культур в проміжних (післяукісні та післяжнивні) посівах.

Відділ зрошуваного землеробства   З 70-х років минулого століття основні дослідження проводилися в напрямку екологізації режимів зрошення, максимального використання природних ресурсів і мінімізації витрат води на зрошення, застосування нетрадиційних водозберігаючих способів поливу (дрібнодисперсне дощування, краплинне зрошення), вивчалися стратегічні питання еколого-економічної доцільності використання для зрошення води з озера Сасик. Ці розробки дозволили науково обґрунтувати та відпрацювати на практиці водозберігаючі режими зрошення, які за системним підходом не мають аналогів у світовій практиці. Крім того, за цей час розроблено новітні технології вирощування пшениці ярої, кукурудзи, цукрових і кормових буряків, бавовнику та інших культур на зрошуваних землях та пропозиції щодо ефективності застосування дрібнодисперсного дощування та краплинного зрошення.
Відділ зрошуваного землеробстваВстановлено на основі тридцятирічних досліджень в стаціонарних дослідах оптимальні параметри вмісту елементів живлення у ґрунті, які дозволили розробити новий підхід до визначення оптимальних норм добрив. Він дозволяє отримувати запланований рівень врожаю сільськогосподарських культур при внесенні мінеральних добрив на 25-40% менше порівняно з середньою рекомендованою нормою. Цей метод широко впроваджується у виробництві. Ведуться дослідження з розробки ресурсозберігаючої системи удобрення сільськогосподарських культур за рахунок використання в зрошуваній сівозміні замість гною рештків соломи пшениці озимої, стебел кукурудзи, зеленого та бактеріальних добрив.
Проводяться дослідження з удосконалення іригаційної оцінки поливних вод, вивчення закономірностей розвитку сучасних ґрунтових процесів і параметрів змін показників родючості ґрунтів, розробки комплексу заходів для збереження та підвищення родючості зрошуваних земель південного Степу України.
У зв'язку з появою нового способу поливу - крапельного зрошення - і зі стрімким зростанням плану з його використанням ведуться роботи порівняльного вивчення впливу різних способів поливу на особливості ґрунтотворного процесу. На цій основі розробляються і удосконалюються прийоми збереження та підвищення родючості темно-каштанового ґрунту в умовах краплинного зрошення.